Projekt sukcesji dla firmy rodzinnej

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” ukierunkowany jest na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznania potrzeb oraz oczekiwań, zarówno nestora jak i sukcesora, a w efekcie wybranie najbardziej optymalnych rozwiązań. W ramach projektu oferowane jest wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, ekonomiczno-finansowego oraz mediacyjnego.

Projekt jest dofinansowany w 90% ze środków unijnych. Środki przeznaczone są na:

 • Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia
 • Pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i personalnych w organizacji
 • Pomoc w rozpoczęciu procesu wdrożenia sukcesji w organizacji

Projekt jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Informacje na temat tego programu są dostępne na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych  we współpracy z partnerami w roli ekspertów ramach poszczególnych obszarów objętych projektami,

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis kolejnych etapów projektu realizowanego przez Nova Praxis wraz z partnerami projektu.

Dla kogo projekt jest przeznaczony?

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest przeznaczony dla firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP).

Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorstwa, które jest prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie.

Przedsiębiorstwo musi spełniać warunek, że członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Przedsiębiorstwo musi być gotowe do poniesienia wkładu własnego oraz zdolne do otrzymania pomocy „de minimis”.

Projekt dotyczy makroregionu obejmującego województwo: śląskie, opolskie i łódzkie. Możliwy jest również udział beneficjentów z innych regionów, w miarę możliwości oraz wolnych środków w projekcie.

KROK 1

Diagnoza

Pierwszym etapem projektu dla firmy jest przeprowadzenie diagnozy organizacji pod kątem potrzeb i możliwości. Pod okiem naszego eksperta wykonywana jest analiza trzech kluczowych elementów:

 • Analiza struktury organizacyjnej firmy – jej  celem jest weryfikacja dopasowania firmy do wymogów projektowych. Na tym etapie określana jest gotowość firmy do opracowania i przeprowadzenia sukcesji.
 • Analiza potrzeb – wskazuje główne obszary wymagające szczegółowej analizy wraz z przedstawieniem zakresów wsparcia. Doradztwo sukcesyjne obejmuje takie obszary jak: wsparcie prawne, wsparcie ekonomiczno-finansowe, wsparcie organizacyjno-zarządcze oraz wsparcie mediatora.
 • Analiza finansowa – jest nakierowana na opracowaniu danych niezbędnych do realizacji wsparcia z obszaru ekonomiczno-finansowego.

Na podstawie opracowanego raportu z wstępnej sesji doradczej określana jest gotowość firmy do sukcesji oraz rodzaj wymaganego doradztwa na etapie głównym, a także beneficjent podejmuje decyzję o akceptacji planu i dalszym udziale w projekcie.

KROK 2

Doradztwo sukcesyjne

To główny etap realizacji doradztwa dla firmy. W tym etapie eksperci skupiają się na dogłębnej analizie firmy w danym obszarze i proponują rozwiązania odpowiednie dla danej organizacji. W ramach doradztwa realizowane jest:

 • Wsparcie prawne – ma na celu wybór najlepszej formy przekazania firmy sukcesorowi, określenie wymaganych dokumentów oraz określenie czasu i kosztów niezbędnych do realizacji formalnego przekazania.
 • Wsparcie ekonomiczno-finansowe – jest nakierowane na analizę możliwości rozwojowych, obiektywną ocenę planów nestora jak i sukcesora firmy oraz opracowanie prognoz finansowych dla beneficjenta.
 • Wsparcie organizacyjno-zarządcze – w skład, którego wchodzi analiza procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, identyfikacja największych problemów oraz proponowane rekomendacje ich rozwiązania.
 • Wsparcie mediatora – ma na celu identyfikację oraz plan rozwiązania ewentualnych problemów komunikacyjnych w organizacji. Wsparcie mediatora może dotyczyć analizy polityki personalnej w organizacji czy metod rozwiązywania konfliktów.

W ramach tego etapu opracowywana jest strategia sukcesji, która stanowi jeden z głównych produktów projektu dla beneficjenta.

KROK 3

Wdrożenie

Głównym celem tego zadania jest zaakceptowanie planu zmiany w postaci strategii sukcesji. Dokument strategii sukcesji zawiera odpowiedzi na nastepujące pytania:

 • Cel strategii
 • Kim jesteśmy?
 • Kim chcemy być?
 • Jakie są dla nas priorytety?
 • Jak do tego dojdziemy?
 • Jak i kiedy sprawdzimy czy nam się udało?

Strategia zawiera ramowy plan działania wdrożenia sukcesji w firmie. Akceptacja planu oznacza przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora opracowanej strategii. W ramach tego zadania realizowane jest spotkanie inaugurujące proces sukcesji w którym kluczowe osoby akceptują swoją rolę w planie.

KROK 4

Monitoring postępów

Istotnym elementem projektu jest nadzór i monitoring postępów wdrażania strategii sukcesji. W ramach tego zadania weryfikacji podlegają założenia opracowane w strategii sukcesji firmy. Analiza obejmie każdy obszar zawierający kolejne kroki do podjęcia, poziom i jakość ich realizacji oraz potwierdzenie kolejnych etapów.

Etap monitoringu przeprowadzany jest po 3 miesiącach od przekazania planu sukcesji i jest zakończony wypełnieniem ankiety.

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 231 433,56 pln

Kontakt

+48 12 200 29 71

Plac Szczepański 3 lok. 48
31-011 Kraków

http://novapraxis.pl

KRS:          0000460464
NIP:           676-24-64-215
REGON:   122838444